Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 17 maja 2021 r.

Dziękujemy za zaufanie do Antidote oraz za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Główną misją Antidote jest umożliwienie szybszego wprowadzania innowacji w medycynie poprzez zmianę sposobu kontaktów między sponsorami i pacjentami.

Niniejszą Politykę prywatności stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez Antidote, informując użytkowników, w jaki sposób Antidote obsługuje dane osobowe, które mogą przekazać jej użytkownicy, i chroniąc ich prywatność.

Podsumowanie

Antidote gromadzi anonimowe dane komputerowe, aby umożliwić świadczenie głównej usługi niniejszej witryny o adresie www.antidote.me („Witryna”). Antidote gromadzi dane pozwalające na identyfikację osób fizycznych w momencie rejestracji użytkownika i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikacji do badań klinicznych. Dane pozwalające na identyfikację użytkownika są traktowane jako poufne i nie będą nigdy ujawniane, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Antidote nie przekazuje tych danych innym podmiotom, z wyjątkami opisanymi w niniejszej polityce („Polityka prywatności” lub „Oświadczenie o prywatności”).

Wszystkie inne dane uzyskiwane od użytkownika mogą być wykorzystywane i udostępniane osobom trzecim wyłącznie w postaci anonimowej i zagregowanej. Dane pozwalające na identyfikację użytkownika przechowywane są w bazach danych Antidote. Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych, zmodyfikować je lub trwale usunąć. Za zgodą użytkownika Antidote może okresowo kontaktować się z nim w sprawie badań klinicznych odpowiadających jego profilowi, prezentacji nowych produktów, udostępniania materiałów edukacyjnych, pozyskiwania opinii pacjentów po zakończonych badaniach oraz z innych powodów zbieżnych z misją Antidote polegającą na pomocy pacjentom w znalezieniu i wykorzystaniu rozwojowych możliwości leczenia.

Antidote może kontaktować się z użytkownikiem za pomocą zarejestrowanych platform zewnętrznych o równoważnym stopniu bezpieczeństwa, poczty elektronicznej, SMS-ów lub mediów społecznościowych. Antidote nie przekazuje danych pozwalających na identyfikację osoby fizycznej przez media społecznościowe, jak również nie sprzedaje ani nie udostępnia tych danych kanałom mediów społecznościowych.

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE RELACJE UŻYTKOWNIKA Z SERWISEM FACEBOOK LUB GOOGLE BĄDŹ INNĄ WITRYNĄ ZEWNĘTRZNĄ REGULUJE WYŁĄCZNIE UMOWA ZAWARTA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A TĄ WITRYNĄ.

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Polityka ta może okresowo ulegać zmianom. Domniemywa się, że dalsze korzystanie z Witryny po dokonaniu zmian przez Antidote stanowi akceptację tych zmian, prosimy zatem o sprawdzanie co jakiś czas, czy w polityce wprowadzono zmiany.

Użytkownik może zaprzestać korzystania z niniejszej usługi w dowolnym momencie lub podjąć decyzję, że nie skorzysta z Witryny.

Osoby poniżej 13. roku życia

Witryna Antidote nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13. roku życia. Osoby poniżej 13. roku życia nie mogą podawać danych osobowych w Witrynie. Antidote nie gromadzi świadomie danych osobowych osób poniżej 13. roku życia. Jeśli użytkownik jest osobą poniżej 13. roku życia, nie może korzystać z Witryny lub którejkolwiek z jej funkcji ani przekazywać za jej pośrednictwem jakichkolwiek informacji, jak również przekazywać swoich danych osobowych Antidote. Jeśli Antidote dowie się, że zgromadziła lub otrzymała dane osobowe osoby poniżej 13. roku życia, usunie je.

Każde dziecko w Kalifornii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym w wieku poniżej 16 lat podlega tym samym ograniczeniom.

Wszelkie dane wprowadzone w imieniu dziecka poniżej 13 lat (lub 16 lat w Kalifornii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym) mogą być przekazywane wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jeśli użytkownik uważa, że Antidote może posiadać dane osobowe dziecka, prosimy o kontakt na adres info@antidote.me.

Cel Polityki prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie, jak Antidote postępuje z przekazywanymi przez użytkownika danymi pozwalającymi na identyfikację osoby fizycznej. Antidote chce, aby użytkownik wiedział, w jaki sposób chronione są dane osobowe pozwalające na identyfikację osoby fizycznej oraz w jakich okolicznościach, jakim podmiotom i w jakich celach Antidote może udostępniać te dane.

Powód gromadzenia informacji

Wiele usług Antidote, na przykład przeglądanie bazy danych badań klinicznych, nie wymaga rejestracji ani identyfikacji w jakikolwiek sposób. Użytkownik może swobodnie przeglądać większość stron Witryny bez ujawniania swojej tożsamości.

Jednak niektóre z naszych usług wymagają podania danych osobowych – w tym między innymi imienia i nazwiska, danych kontaktowych, informacji dotyczących zdrowia / historii medycznej, dokumentacji medycznej i danych demograficznych. Za zgodą użytkownika; dzięki temu możemy kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie, e-mailem, SMS-em lub przez media społecznościowe w celu:

  1. Przekazania informacji, o które prosi użytkownik, na temat określonych badań klinicznych lub potencjalnych badań, do których użytkownik może być odpowiednim kandydatem.
  2. Przedstawiania odpowiednich leków i nowych produktów dostępnych na rynku.
  3. Udostępnienia danych użytkownika naszym zatwierdzonym partnerom, aby wesprzeć naszą misję pomagania pacjentom w znajdowaniu i uzyskiwaniu dostępu do opcji leczenia – istniejących oraz w fazie rozwoju.
  4. Dalszego rozwoju naszych produktów i usług w celu spełnienia wymogów prawnych lub ochrony praw i bezpieczeństwa naszych klientów i osób trzecich, a także naszego własnego.
  5. Uzyskania opinii i komentarzy, aby ulepszyć nasze usługi.

Antidote nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych użytkownika bez jego zgody.

Użytkownik może zaktualizować swoje preferencje lub zrezygnować z którejkolwiek z tych opcji komunikacji w dowolnym momencie, kontaktując się z nami zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Gromadzone dane osobowe użytkownika

Dane, o których podanie Antidote prosi użytkownika, mogą obejmować jego imię i nazwisko, wiek, płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, dane do kontaktu (adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail), informacje dotyczące stanu zdrowia i historii choroby, dane biometryczne i profil genetyczny.

Antidote ogranicza gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i medycznych do zakresu niezbędnego do realizacji celów, w których mają być one wykorzystywane.

Konsolidowanie zgromadzonych danych osobowych użytkownika

Wielu klientów Antidote rejestruje się w więcej niż jednym badaniu lub usłudze: poprzez Witrynę, w rozmowie telefonicznej z Antidote lub za pośrednictwem osoby trzeciej, na przykład podmiot świadczący opiekę zdrowotną lub partnera Antidote. Gdy użytkownik rejestruje się w Antidote po raz kolejny, Antidote może połączyć dane pozwalające na jego identyfikację ze zgromadzonymi danymi komputerowymi (patrz niżej) i przechowywać je razem. Gromadzenie danych pomaga Antidote śledzić wszystkie preferencje użytkownika w jednym uporządkowanym systemie, dzięki czemu można przekazywać użytkownikowi informacje na podstawie bardziej świadomego przeglądu jego życzeń i interesujących go stanów chorobowych.

Integralność danych

Antidote podejmuje wszystkie zasadne kroki zapewniające, że gromadzone dane osobowe są wiarygodne pod kątem założonego celu, dokładne, pełne i aktualne.

Gromadzenie danych komputerowych

Gdy użytkownik odwiedza Witrynę lub uzyskuje za pośrednictwem partnerów Antidote dostęp do narzędzia wyszukiwania, Antidote nie gromadzi bez zgody użytkownika danych pozwalających na jego identyfikację. Antidote gromadzi jednak dane o użytkowniku, jeśli jego komputer jest skonfigurowany w sposób pozwalający na ich gromadzenie. Dane te to pliki cookie, adres IP oraz identyfikator urządzenia lub odcisk palca. Użytkownik może wyłączyć w ustawieniach komputera lub urządzenia możliwość gromadzenia niektórych z powyższych danych.

Tego rodzaju dane pozwalają Antidote ocenić zainteresowanie jej Witryną i wykonywać inne czynności analizy rynkowej. Umożliwiają one również śledzenie osób odwiedzających Witrynę na podstawie zamieszczanych na innych witrynach reklam usług Antidote. Więcej informacji na temat korzystania przez Antidote z plików cookie znaleźć można w Polityce plików cookie.
Informacje na temat rezygnacji z gromadzenia danych przez osoby trzecie można uzyskać, odwiedzając witrynę Network Advertising Initiative (NAI), niezależnego portalu, który nie jest sponsorowany przez Antidote ani z nią powiązany.

Zgoda na przekazanie danych Antidote

Gdy użytkownik rejestruje się w programie lub usłudze Antidote, wymagane jest wyrażenie przez niego zgody na gromadzenie danych pozwalających na jego identyfikację. Antidote wyjaśnia przy tym również, jakie korzyści uzyskuje użytkownik z rejestracji w danym programie lub usłudze oraz jak Antidote planuje wykorzystywać jego dane osobowe. Antidote oferuje również użytkownikowi opcję cofnięcia zgody („wypisanie się”), jeśli następnie uzna on, że nie chce już brać udziału w programie lub otrzymywać dodatkowych informacji od Antidote. Jeśli Antidote chce wykorzystywać te dane do celów niezgodnych z celami, dla których dane były początkowo gromadzone, zaoferuje użytkownikowi skuteczną metodę wypisania się z takiego dodatkowego wykorzystania. Prosimy pamiętać, że jeśli Antidote udostępni dane osobowe użytkownika sponsorowi lub prowadzącemu badanie kliniczne („Sponsor”), to Sponsor może nadal posiadać dostęp do danych osobowych użytkownika, nawet jeśli użytkownik zdecyduje, że nie chce już otrzymywać dodatkowych informacji od Antidote.

Udostępnianie danych użytkownika osobom trzecim

Antidote nie będzie udostępniać danych osobowych użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu wskazanego w niniejszej Polityce prywatności lub zakresu, na jaki Antidote uzyskała w inny sposób wyraźną zgodę użytkownika. Użytkownik wyraża swoją zgodę, gdy wybiera odpowiednią opcję i klika przycisk Wyślij poniżej pytań kwalifikacyjnych lub gdy zostawia swój adres e-mail. Jeśli użytkownik jest zainteresowany konkretnym badaniem, jego dane osobowe mogą zostać udostępnione Sponsorowi tego badania i wszystkim partnerom biorącym udział w świadczeniu usług badawczych. Mogą to być między innymi ośrodki badań klinicznych, laboratoria wykonujące analizy i badania przesiewowe oraz podmioty świadczące usługi transportowe.

Podawane przez użytkownika Antidote dane demograficzne i medyczne mogą być wykorzystywane lub udostępniane osobom trzecim wyłącznie w postaci anonimowej i zagregowanej.

Antidote wymaga, aby osoby trzecie, którym ujawnia dane osobowe, chroniły je z użyciem standardów zasadniczo podobnych do wymaganych przez Antidote. Antidote wymaga również, aby osoby te nie wykorzystywały danych osobowych użytkownika do odrębnych celów, z wyjątkiem prowadzenia badania klinicznego lub innych celów, do których zostały upoważnione przez Antidote. W niektórych przypadkach Antidote może być zobowiązana do udostępnienia informacji użytkownika osobom trzecim, które nie otrzymują od niej wynagrodzenia (bezpośrednio lub pośrednio), zgodnie z nakazem lub poleceniem sądu lub organu administracji.

Antidote ma również obowiązek zgłaszania wykrytych w trakcie programu Zdarzeń niepożądanych działowi bezpieczeństwa leków Sponsora w celu przestrzegania przepisów. W takich przypadkach użytkownik zgadza się również, że Sponsor może kontaktować się z jego lekarzem w celu uzyskania dodatkowych informacji o Zdarzeniu niepożądanym. Wszystkie informacje otrzymane od działu bezpieczeństwa leków Sponsora są traktowane jako poufne zgodnie z przepisami o ochronie prywatności, a dane pacjenta podlegają dezidentyfikacji. Zgłoszenia Zdarzeń niepożądanych mogą zostać przekazane właściwym organom ochrony zdrowia.

Antidote może również przekazywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach: swoim podmiotom powiązanym, pod warunkiem że korzystanie przez nie z danych użytkownika i ich ujawnianie podlega niniejszej Polityce prywatności; zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom, doradcom i agentom, którzy świadczą funkcje na rzecz Antidote i są związani umownymi zobowiązaniami do zachowania danych osobowych w poufności i wykorzystywania ich wyłącznie w celach, w których Antidote je ujawniła; nabywcy lub innemu następcy w przypadku połączenia, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży, lub przeniesienia całości lub części majątku Antidote, czy to jako przedsiębiorstwo zdolne działać dalej, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym przenoszony majątek obejmuje posiadane przez Antidote dane osobowe o jej Witrynie i klientach.

Bezpieczeństwo informacji użytkownika

Antidote stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne celem ochrony danych dotyczących użytkownika przez utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Dodatkowo Antidote podejmuje kroki zapewniające, że jej środki bezpieczeństwa uwzględniają nowe zagrożenia. Oczywiście żadna organizacja nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych. Użytkownik powinien pamiętać, że przesyłanie danych w Internecie, zwłaszcza pocztą elektroniczną, nie jest nigdy stuprocentowo bezpieczne ani wolne od błędów. W związku z tym radzi się użytkownikowi, aby chronił swój komputer i hasło przed nieupoważnionym dostępem innych osób.

Wszystkie wykryte naruszenia bezpieczeństwa danych (przypadkowy lub bezprawny dostęp, ujawnienie lub niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych) należy natychmiast zgłosić.

Przekazanie informacji użytkownika

Antidote przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika na serwerach w Unii Europejskiej (UE). Antidote może okresowo zostać zobowiązana do przekazywania danych osobowych w krajach innych niż kraj, w którym przekazano te dane. W takich przypadkach Antidote przestrzega obowiązujących przepisów i ram prawnych dotyczących ochrony danych i prywatności.

Antidote chroni powierzone jej dane osobowe niezależnie od kraju, w którym są przechowywane lub do którego zostały przekazane oraz stosuje odpowiednie zabezpieczenia i procedury pomagające zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika.

Przechowywanie danych użytkownika

Antidote przechowuje dane pozwalające na identyfikację użytkownika przez okres niezbędny do świadczenia użytkownikowi usług lub do momentu, w którym użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu lub wycofa zgodę (rezygnacja) – patrz Prywatność poniżej.

Odpowiedzialność

Praktyki prywatności Antidote podlegają okresowym przeglądom prowadzonym przez jej własnych audytorów w celu weryfikacji zgodności z niniejszą Polityką prywatności.

Dostęp do danych użytkownika i ich aktualizowanie

Antidote zachęca użytkownika do aktualizowania przekazywanych jej danych osobowych, na przykład podawania nowego adresu pocztowego lub e-mail, zmiany nazwiska lub zmiany stanów chorobowych, o których użytkownik poinformował Antidote, Dzięki temu Antidote będzie nadal w stanie przekazywać informacje, które najlepiej odpowiadają potrzebom użytkownika. Dodatkowo Antidote przestrzega przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących prawa do zmiany danych użytkownika w zbiorach Antidote. Uprawnienia te są w pewien sposób ograniczone. Aby chronić dane użytkownika przed nieupoważnionym dostępem lub zmianą przez osoby trzecie, wszystkie prośby o aktualizację lub dostęp do danych uzależnione są od weryfikacji tożsamości osoby wnoszącej prośbę. Jeśli użytkownik usunie swoje treści z Witryny, ich kopie mogą nadal być dostępne na stronach w pamięci podręcznej i archiwach, jak również w postaci skopiowanej lub zachowanej przez innych użytkowników Witryny. Prawidłowy dostęp do i korzystanie z informacji zamieszczonych w Witrynie, w tym treści użytkowników, regulują Warunki korzystania Antidote.

Zaktualizowane Polityki prywatności Antidote

Niniejsze Oświadczenie o prywatności wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r.. Antidote może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania Oświadczenia o prywatności.

Prywatność

Antidotum przez cały czas przestrzega obowiązujących w poszczególnych krajach przepisów i ram prawnych dotyczących danych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz poszanowanie i ochronę praw użytkownika do prywatności.

Obejmuje to wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika – patrz Gromadzone dane osobowe użytkownika powyżej (w tym przechowywanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie/udostępnianie, ograniczanie, blokowanie i usuwanie lub niszczenie).

Kalifornia, USA

Kalifornijska ustawa o prywatności konsumentów (CCPA) z roku 2018 umożliwia użytkownikom Antidote zamieszkałym w Kalifornii na dostęp do, sprostowanie, aktualizowanie, ograniczenie przetwarzania i usuwanie/wycofywanie danych osobowych lub wypisywanie się z usług.

Dodatkowo art. 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego umożliwia osobom zamieszkałym w Kalifornii wnioskowanie o określone informacje dotyczące ujawniania przez Antidote danych osobowych osobom trzecim w celu prowadzenia przez te osoby marketingu bezpośredniego.

Aby wnieść taki wniosek, prosimy wysłać e-mail na adres: info@antidote.me.

Możemy przed spełnieniem prośby użytkownika wymagać, aby użytkownik podał dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia jego tożsamości.

Unia Europejska (UE)

Zgodnie z RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679, obywatele UE mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprostować je, zaktualizować lub usunąć/wycofać, wysyłając wiadomość e-mail do naszego europejskiego przedstawiciela DataRep: datarequest@datarep.com.

Możemy przed spełnieniem prośby użytkownika wymagać, aby użytkownik podał dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia jego tożsamości.

Wielka Brytania (UK)

Zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych z 2018 r., dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE (zaktualizowaną dyrektywą 2009/136/WE), przepisami dotyczącymi prywatności i łączności elektronicznej z 2003 r. (SI 2003/2426) oraz ustawą o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r ., obywatele Wielkiej Brytanii mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprostować je, zaktualizować lub usunąć/wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@antidote.me.

Możemy przed spełnieniem prośby użytkownika wymagać, aby użytkownik podał dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia jego tożsamości.

Bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) w Wielkiej Brytanii jest możliwy listownie lub pocztą elektroniczną:
The Data Protection Officer, Antidote Technologies Limited, 39 Earlham Street, London, WC2H 9LT – email: data-protection@antidote.me.

Kontakt z Antidote

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności Antidote lub wszelkich skarg prosimy wysłać e-mail na adres: info@antidote.me.


Data ostatniej aktualizacji: 17 maja 2021 r.

 

Get in touch to learn more about how we can help you reach your patient recruitment goals

Get in touch