Warunki korzystania

(1) Wstęp

Poniższe warunki stanowią umowę między użytkownikiem a spółką Antidote Technologies, Inc. („Antidote”), operatorem witryny antidote.me („Witryna”). Niniejsza umowa reguluje korzystanie z Witryny przez użytkownika, zarówno przed jak i po rejestracji. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY LUB REJESTRUJĄC W NIEJ KONTO UŻYTKOWNIK WSKAZUJE, ŻE ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, w tym na praktyki dotyczące danych osobowych wskazane w Polityce prywatności Antidote, która została włączona do niniejszej umowy przez odniesienie. Prosimy zauważyć, że Antidote oferuje Witrynę w aktualnej postaci i bez gwarancji. Wszystkie informacje gromadzone w Witrynie objęte są Polityką prywatności Antidote. Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się na wszystkie działania podejmowane przez Antidote w odniesieniu do jego danych, zgodnie z Polityką prywatności.

Niniejsza Witryna jest przeznaczona i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolność do czynności prawnych pozwalającą zawrzeć z Antidote wiążącą umowę i spełnia wszystkie wcześniej wymienione wymogi kwalifikacyjne. Jeśli użytkownik nie spełnia wszystkich wymogów, nie może uzyskać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

(2) Antidote nie udziela porad lekarskich

UŻYTKOWNIK NIE POWINIEN POLEGAĆ NA INFORMACJACH ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE ZAMIAST NA FACHOWEJ PORADZIE, DIAGNOZIE LUB LECZENIU U LEKARZA ANI ZASTĘPOWAĆ ICH TYMI INFORMACJAMI. ZACHĘCA SIĘ UŻYTKOWNIKA, ABY W PRZYPADKU STANU CHOROBOWEGO ZWRÓCIŁ O FACHOWĄ PORADĘ I LECZENIE ORAZ ROZMOWĘ NA TEMAT INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WITRYNIE DO PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA. INFORMACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SŁUŻĄ DO CELÓW INFORMACYJNYCH I W ŻADNYM PRZYPADKU NIE MAJĄ ZASTĘPOWAĆ KONSULTACJI Z OSOBĄ POSIADAJĄCĄ WYKSZTAŁCENIE MEDYCZNE. UŻYTKOWNIK NIE POWINIEN LEKCEWAŻYĆ, UNIKAĆ ANI OPÓŹNIAĆ UZYSKANIA PORADY MEDYCZNEJ OD PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA Z POWODU INFORMACJI, KTÓRE PRZECZYTAŁ W WITRYNIE. Z WITRYNY NIE NALEŻY KORZYSTAĆ W PRZYPADKACH WYMAGAJĄCYCH PILNEJ INTERWENCJI MEDYCZNEJ. KORZYSTANIE Z INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA. ŻADNE INFORMACJE PODANE LUB ZAMIESZCZONE W WITRYNIE BĄDŹ DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG NIE STANOWIĄ PRAKTYKI LEKARSKIEJ ANI ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH I NIE MOGĄ BYĆ ZA TAKOWE UWAŻANE. WYNIKI OTRZYMANE Z BAZY DANYCH ANTIDOTE NIE STANOWIĄ PORADY MEDYCZNEJ I NIE MOGĄ BYĆ ZA TAKOWĄ UWAŻANE. ANTIDOTE NIE ZALECA ANI NIE POPIERA KONKRETNYCH ANALIZ, BADAŃ, PROTOKOŁÓW, TERAPII, LEKARZY, PROCEDUR, OPINII, PRODUKTÓW LUB INNYCH INFORMACJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYŚWIETLANE W WITRYNIE LUB ŁĄCZACH DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM.

Użytkownik polega na informacjach podanych w Witrynie wyłącznie na własne ryzyko. Ze względu na ciągły postęp w naukach medycznych i różnice zdań między autorytetami medycznymi zaleca się, aby użytkownik potwierdził informacje zamieszczone w Witrynie w placówce służby zdrowia. Antidote nie sprawuje kontroli nad badaniami klinicznymi i nie jest w stanie zagwarantować ich dostępności w danym czasie. Antidote nie odpowiada za odwołane badania kliniczne, za niemożność wzięcia w nich udziału przez użytkownika, ani za powstałą wskutek nich szkodę. Badania zaprezentowane w Witrynie mogą nie zostać zatwierdzone przez instytucjonalną komisję kontrolną ośrodka medycznego uczestniczącego w badaniu, a ośrodek medyczny mógł je odwołać lub zaprzestać rekrutacji pacjentów.

(3) Licencja na korzystanie z Witryny

Jeśli nie wskazano inaczej, Antidote i jej licencjobiorcy są właścicielami praw własności intelektualnej i materiałów w Witrynie. Z wyjątkami przewidzianymi w poniższej licencji wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może przeglądać i pobierać treści wyłącznie w celu umieszczenia ich w pamięci podręcznej oraz drukować strony Witryny do swojego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych poniżej i w innych miejscach niniejszych warunków korzystania. Użytkownikowi nie wolno:

 1. publikować materiałów z Witryny w innym miejscu (w tym w innej witrynie);
 2. dokonywać sprzedaży, najmu lub udzielania sublicencji na materiały z Witryny;
 3. wystawiać materiałów z Witryny publicznie;
 4. powielać, duplikować, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów z Witryny w celach komercyjnych;
 5. edytować ani w inny sposób modyfikować materiałów w Witrynie; ani
 6. rozpowszechniać dalej materiałów z Witryny (z wyjątkiem treści konkretnie i wyraźnie udostępnionych do dalszego rozpowszechniania).

(4) Dozwolony użytek

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Witryny Antidote w sposób, który powoduje lub może powodować szkodę w Witrynie lub utrudniać dostępność Witryny, w sposób potencjalnie bezprawny, zabroniony, podstępny lub szkodliwy, ani w związku z bezprawnym, zabronionym, podstępnym lub szkodliwym celem lub działaniem. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Witryny Antidote do kopiowania, hostowania, przesyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów, które składają się z (lub stanowią łącze do) programów szpiegowskich, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy (tzw. keyloggery), programów ukrywających inne programy (tzw. rootkity) lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego. Użytkownikowi nie wolno dokonywać systematycznego lub automatycznego gromadzenia danych (w tym bez ograniczeń zeskrobywania, eksploracji, ekstrakcji i zbierania danych) Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Witryny Antidote do wysyłania niezamówionej korespondencji handlowej. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Witryny Antidote do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody Antidote.

(5) Ograniczenie dostępu

Dostęp do niektórych obszarów Witryny Antidote jest ograniczony. Antidote zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do innych obszarów Witryny, czy też nawet całej Witryny, według swojego uznania. Jeśli Antidote przekazuje użytkownikowi identyfikator użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do ograniczonych obszarów Witryny bądź innych treści lub usług, użytkownik musi zadbać o zachowanie takiego identyfikatora użytkownika i hasła w poufności. Antidote może zablokować identyfikator użytkownika i hasło według swojego wyłącznego uznania, bez powiadomienia lub wyjaśnienia.

(6) Treści stworzone przez użytkownika

W niniejszych warunkach korzystania „treści użytkownika” oznaczają materiały (w tym bez ograniczeń teksty, obrazy, materiały dźwiękowe, wizualne i dźwiękowo-wizualne) przekazywane przez użytkownika do Witryny w dowolnym celu. Użytkownik udziela Antidote nieograniczonej geograficznie, nieodwołalnej, niewyłącznej i wolnej od tantiem licencji na powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści użytkownika na obecnych lub przyszłych nośnikach. Użytkownik udziela również Antidote prawa do udzielania sublicencji na te prawa oraz dochodzenia naruszenia tych praw na drodze sądowej. Treści użytkownika nie mogą być bezprawne lub zabronione, naruszać praw osób trzecich ani powodować wystąpienia na drogę sądową przeciwko użytkownikowi, Antidote lub osobie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem). Treści użytkownika (i ich publikacja w witrynie) nie mogą:

 1. stanowić zniesławienia lub treści złośliwie nieprawdziwych;
 2. stanowić treści obscenicznych lub nieprzyzwoitych;
 3. naruszać praw autorskich majątkowych i osobistych, praw do bazy danych, praw do znaków towarowych, praw do wzoru, praw dotyczących nieuprawnionego naśladownictwa lub innych praw własności intelektualnej;
 4. naruszać prawa do poufności, prawa do prywatności lub praw wynikających z przepisów lub ustaw o ochronie danych lub prywatności konsumentów;
 5. stanowić niedbałej porady lub zawierać niedbałe stwierdzenia;
 6. stanowić nakłaniania do popełnienia czynu zabronionego;
 7. stanowić lekceważenia sądu lub naruszenia nakazu sądowego;
 8. stanowić naruszenia ustawodawstwa zakazującego nienawiści lub dyskryminacji na gruncie rasowym lub religijnym;
 9. obrażać uczuć religijnych;
 10. stanowić naruszenia ustawodawstwa dotyczącego tajemnicy państwowej lub innych przepisów;
 11. stanowić naruszenia zobowiązania umownego wobec innej osoby;
 12. przedstawiać przemocy w sposób wyraźny, drastyczny lub nieuzasadniony;
 13. zawierać treści o charakterze wyraźnie seksualnym lub pornograficznym;
 14. być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
 15. zawierać instrukcji, porad lub innych informacji, których zastosowanie może spowodować chorobę, uraz lub śmierć bądź inną szkodę lub stratę;
 16. stanowić spamu;
 17. być obraźliwe, zwodnicze, grożące, agresywne, nękające, napastliwe, nienawistne, dyskryminacyjne lub prowokacyjne;
 18. powodować niezadowolenia, niedogodności lub nadmiernego niepokoju innych osób.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem wszystkich praw do swoich treści i sprawuje nad nimi kontrolę, a także przysługuje mi prawo do udzielania Antidote, jej podmiotom powiązanym i usługodawcom oraz ich odpowiednim licencjobiorcom, następcom prawnym i cesjonariuszom wskazanej powyżej licencji.

Treści użytkownika muszą być odpowiednie, grzeczne, taktowne i zgodne z ogólnie przyjętymi standardami etykiety i zachowania w sieci Internet. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Witryny do zamieszczania łączy do witryn lub stron złożonych z materiałów lub zawierających materiały, które po opublikowaniu w Witrynie naruszałyby postanowienia niniejszych warunków użytkowania. Użytkownikowi nie wolno przesyłać do Witryny treści użytkownika, która jest lub kiedykolwiek była przedmiotem potencjalnego lub faktycznego postępowania prawnego lub innych podobnych skarg. Antidote zastrzega sobie prawo edytowania lub usuwania materiałów przesłanych do jej witryny, przechowywanych na jej serwerach bądź hostowanych lub publikowanych w jej witrynie. Niezależnie od przysługujących Antidote na podstawie niniejszych warunków uprawnień dotyczących treści użytkownika Antidote nie podejmuje się monitorowania przesyłania tych materiałów ani ich publikowania w jej witrynie.

Jeśli użytkownik uważa, że treści innego użytkownika naruszają jego prawa autorskie, prosimy o zapoznanie się z Polityką praw autorskich, w której znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania Antidote powiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Zasadą Antidote jest usuwanie kont użytkowników, którzy dopuścili się wielokrotnych naruszeń.

(7) Ograniczone gwarancje

Użytkownik rozumie, że Antidote nie może gwarantować i nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania z sieci Internet lub witryny będą wolne od wirusów i innego szkodliwego kodu. Użytkownik odpowiada za przyjęcie odpowiednich procedur i kontroli zadowalających jego szczególne wymagania dotyczące ochrony przed wirusami i dokładności danych wejściowych i wyjściowych oraz za posiadanie środków umożliwiających odtworzenie utraconych danych bez odwoływania się do Witryny Antidote.

ANTIDOTE NIE ODPOWIADA ZA SZKODY LUB STRATY SPOWDOWANE ATAKIEM TYPU ROZPROSZONA ODMOWA USŁUGI, WIRUSAMI LUB INNYMI SZKODLIWYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY ZASTRZEŻONE WSKUTEK KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY, USŁUG LUB PLIKÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĄDŹ POBIERANIA MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE LUB INNEJ WITRYNIE, DO KTÓREJ ZAWARTO W NIEJ ŁĄCZE.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre materiały opublikowane w niniejszej Witrynie zostały przesłane przez użytkowników, oraz że Antidote nie dokonuje zwykle przeglądu, zatwierdzania ani edycji tych informacji. Antidote nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji publikowanych w Witrynie, jak również nie zobowiązuje się zapewnić, aby Witryna pozostała dostępna lub aby materiały w Witrynie były utrzymywane w aktualnym stanie.

W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Antidote wyłącza wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące niniejszej Witryny lub korzystania z niej (w tym bez ograniczeń dorozumiane prawem gwarancje zadowalającej jakości, przydatności do celu lub dołożenia należytej staranności i umiejętności).

ANTIDOTE OFERUJE WITRYNĘ I USŁUGI W AKTUALNYM STANIE, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ANTIDOTE NIE SKŁADA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH USŁUG. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM ANTIDOTE NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE, W TYM USTAWOWE, DOTYCZĄCE USŁUG I WITRYNY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI USŁUG DO CELÓW HANDLOWYCH, ICH ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB POTRZEBY ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. ANTIDOTE NIE GWARANTUJE, ŻE WYNIKI KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ WSKUTEK KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUG BĘDĄ SKUTECZNE, WIARYGODNE LUB DOKŁADNE BĄDŹ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA. ANTIDOTE NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE W STANIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTAĆ Z NICH (BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM SIECI ZEWNĘTRZNYCH) W CZASIE I MIEJSCU PRZEZ SIEBIE WYBRANYM.

(8) Ograniczenie odpowiedzialności

Żadne postanowienie niniejszych warunków korzystania (ani innych oświadczeń zawartych w witrynie Antidote) nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Antidote za podstęp, śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane niedbalstwem Antidote, a także innej odpowiedzialności, której nie można zgodnie z obowiązującym prawem wyłączyć lub ograniczyć. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego odpowiedzialność Antidote dotycząca korzystania przez użytkownika z Witryny bądź związana z niniejszymi warunkami korzystania lub z nich wynikająca, czy to kontraktowa, deliktowa (w tym wskutek niedbalstwa) lub inna, ograniczona jest w sposób następujący:

 1. w zakresie, w jakim witryna i informacje w niej zawarte są udostępniane nieodpłatnie, Antidote nie odpowiada za jakiegokolwiek rodzaju szkody lub straty;
 2. Antidote nie odpowiada za szkody lub straty wynikowe, pośrednie lub szczególne;
 3. Antidote nie odpowiada za utratę zysku, dochodów, przychodów, przewidywanych oszczędności, umów, transakcji, wartości niematerialnych, reputacji, danych lub informacji.
 4. Antidote nie odpowiada za szkody lub straty wynikające ze zdarzenia leżącego poza jej zasadną kontrolą;
 5. maksymalna odpowiedzialność Antidote za jedno zdarzenie lub szereg powiązanych zdarzeń ograniczona będzie do kwoty 200 dolarów.

Użytkownik przyjmuje, że Antidote posiada interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności swoich członków kierownictwa i pracowników. Z uwagi na ten interes użytkownik przyjmuje, że Antidote jest podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością, i zgadza się nie wysuwać roszczeń dotyczących strat doznanych w związku z witryną lub niniejszym warunkami korzystania osobiście przeciwko poszczególnym członkom kierownictwa lub pracownikom. Powyższe nie wyłącza oczywiście odpowiedzialności samej spółki za działania lub zaniechania jej członków kierownictwa i pracowników.

Użytkownik zgadza się na publikowanie komentarzy, recenzji lub opinii dotyczących użytkownika przez inne osoby w witrynie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie komentarze, recenzje lub opinie mogą być krytyczne lub znieważające, i zgadza się nie pociągać Antidote do odpowiedzialności za nie, niezależnie od tego, czy Antidote była lub powinna była być świadoma ich treści.

JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM UŻYTKOWNIKA W SPORZE Z ANTIDOTE JEST COFNIĘCIE REJESTRACJI KONTA.

(9) Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik niniejszym zwalnia Antidote, jej podmioty powiązane, licencjobiorców i usługodawców oraz ich odpowiednich członków kierownictwa, członków zarządu, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców i cesjonariuszy („Osoby zwolnione”) i zobowiązuje się utrzymywać zwolnienie od odpowiedzialności za wszystkie straty, szkody, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym bez ograniczeń wydatki prawne i kwoty uiszczone przez Osoby zwolnione osobie trzeciej z tytułu ugody lub sporu wskutek porady doradców prawnych Osób zwolnionych) poniesione lub doznane przez Osoby zwolnione i wynikające z naruszenia przez użytkownika dowolnych postanowień niniejszych warunków korzystania lub samego korzystania przez użytkownika z Witryny, albo z roszczenia lub wyroku stwierdzającego, że użytkownik naruszył dowolne z postanowień niniejszych warunków korzystania.

(10) Naruszenie niniejszych warunków korzystania

Bez uszczerbku dla innych uprawnień przysługujących na podstawie niniejszych warunków korzystania, jeśli użytkownik naruszy te warunki lub jeśli Antidote zasadnie podejrzewa, że je naruszył w jakikolwiek sposób, Antidote może:

 1. wysłać użytkownikowi jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;
 2. tymczasowo zawiesić dostęp użytkownika do Witryny;
 3. na stałe zakazać użytkownikowi dostępu do Witryny;
 4. zablokować dostęp komputerów posługujących się adresem IP użytkownika do Witryny;
 5. skontaktować się z dostawcą usług internetowych użytkownika i zażądać, aby zablokował on dostęp użytkownika do Witryny;
 6. wszcząć przeciwko użytkownikowi postępowanie sądowe z tytułu naruszenia umowy lub z innego tytułu;
 7. zawiesić lub usunąć konto użytkownika w Witrynie; lub
 8. usunąć lub zmienić wszystkie treści wygenerowane przez użytkownika.

Jeśli Antidote zawiesza, uniemożliwia lub blokuje dostęp użytkownika do Witryny Antidote lub jej części, użytkownikowi nie wolno podejmować działań stanowiących obejście takiego zawieszenia lub blokady (w tym bez ograniczeń poprzez utworzenie lub używanie innego konta).

(11) Witryny zewnętrzne

W witrynie Antidote znajdują się hiperłącza do innych witryn będących własnością osób trzecich i przez nie prowadzonych. Łącza te nie stanowią formy polecania tych witryn. Antidote nie sprawuje kontroli nad treścią witryn zewnętrznych i nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody lub straty, które mogą wyniknąć z korzystania z nich przez użytkownika.

Użytkownik może zamieścić łącze do Witryny Antidote, pod warunkiem że uczyni to w sposób godziwy i zgodny z prawem i nie spowoduje szkody w reputacji Antidote lub jej wykorzystania do celów użytkownika. Użytkownik nie może bez wyraźnej pisemnej zgody Antidote zamieszczać łącza w sposób sugerujący jego powiązanie z, zatwierdzenie przez lub poparcie ze strony Antidote.

Jeśli warunki korzystania z API Antidote nie stanowią inaczej, użytkownikowi nie wolno:

 1. umieszczać łącza do Witryny w witrynie, która nie jest jego własnością;
 2. powodować wyświetlania lub pozornego wyświetlania Witryny lub jej elementów w innej witrynie, na przykład poprzez ramki, łącza do stron podrzędnych lub łącza do elementów Witryny.
 3. umieszczać łącza do innej części Witryny niż strona główna.
 4. podejmować wobec materiałów zamieszczonych w Witrynie innych czynności niezgodnych z innymi postanowieniami niniejszych warunków korzystania.

Użytkownik zgadza się współpracować z Antidote, aby zapewnić natychmiastowe usunięcie treści w ramkach lub łączy zamieszczonych bez upoważnienia. Antidote zastrzega sobie prawo co cofnięcia pozwolenia na zamieszczenie łączy bez powiadomienia.

Antidote może wyłączyć wszystkie funkcje mediów społecznościowych i wszystkie łącza w dowolnym momencie bez powiadomienia.

(12) Znaki towarowe

Antidote, antidote.me oraz logo i znaki towarowe należą do Antidote. Antidote nie udziela pozwoleń na posługiwanie się tymi znakami towarowymi, a korzystanie z nich może stanowić naruszenie jej praw.

Inne zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i usługowe zamieszczone w Witrynie Antidote stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Jeśli Antidote nie stwierdziła inaczej, nie jest powiązana z właścicielami takich praw ani ich nie promuje, i w związku z tym nie może udzielić licencji na wykonywanie tych praw.

(13) Zmiana warunków

Antidote może okresowo zmienić niniejsze warunki korzystania. Zmienione warunki korzystania stosuje się do korzystania z Witryny od daty ich opublikowania w Witrynie. Prosimy regularnie sprawdzać niniejszą stronę, aby zapoznać się z aktualną wersją warunków. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Witryny stanowi dorozumianą akceptację zmienionych warunków.

(14) Cesja

Antidote może przenieść swoje prawa, środki zaradcze i obowiązki wynikające z niniejszych warunków korzystania w drodze dalszej umowy, cesji, delegacji lub w inny sposób bez powiadamiania użytkownika lub uzyskiwania jego zgody.

Użytkownik nie może przenieść swoich praw, środków zaradczych i obowiązków wynikających z niniejszych warunków korzystania w drodze dalszej umowy, cesji, delegacji lub w inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Antidote.

(15) Rozłączność postanowień i wyłączenia

Jeśli jedno z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za bezprawne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają skuteczne. Gdyby postanowienie bezprawne lub niewykonalne stało się zgodne z prawem lub wykonalne po usunięciu jego części, domniemywa się, że część ta została usunięta, a reszta postanowienia pozostaje skuteczna.

Wyłączenie przez Antidote dowolnego postanowienia niniejszego warunków nie stwarza domniemania dalszego lub ciągłego wyłączenia tego lub wyłączenia innego postanowienia, a nieskorzystanie przez Antidote z uprawnienia lub postanowienia przewidzianego niniejszymi warunkami nie stanowi wyłączenia takiego prawa lub postanowienia w przyszłości.

(16) Wyłączenie praw osób trzecich

Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszych warunkach korzystania niniejsze warunki korzystania przysparzają korzyści wyłącznie Antidote i użytkownikowi, z wyłączeniem przysporzenia korzyści osobie trzeciej lub możliwości ich egzekwowania przez osobę trzecią Wykonywanie przez użytkownika lub Antidote uprawnień związanych z niniejszymi warunkami nie jest uzależnione od zgody drugiej strony.

(17) Całość umowy

Niniejsze warunki korzystania w połączeniu z polityką prywatności, polityką plików cookie i innymi politykami w nich wymienionymi stanowią całość umowy między Antidote a użytkownikiem w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny Antidote i zastępują wszystkie inne umowy, porozumienia i gwarancje (ustne i pisemne) dotyczące korzystania przez użytkownika z Witryny.

(18) Prawo umowy i właściwość sądów

Wszystkie kwestie dotyczące Witryny i niniejszych warunków korzystania oraz wszystkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w każdym przypadku obejmujące również spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają wewnętrznym przepisom stanu Nowy Jork i będą interpretowane zgodnie z nimi, bez stosowania jakichkolwiek przepisów lub reguł kolizyjnych lub dotyczących wyboru ustawodawstwa (w stanie Nowy Jork lub innym systemie prawnym).

Wszystkie pozwy lub postępowania prawne wynikające z niniejszych warunków lub korzystania z Witryny bądź z nimi związane będą wnoszone wyłącznie do sądów federalnych Stanów Zjednoczonych lub sądów stanu Nowy Jork, znajdujących się w każdym przypadku w mieście i hrabstwie Nowy Jork (z tym że Antidote zachowuje prawo wniesienia pozwu lub wszczęcia postępowania prawnego przeciwko użytkownikowi z tytułu naruszenia niniejszych warunków korzystania w kraju zamieszkania użytkownika lub innym właściwym kraju). Użytkownik zrzeka się wszystkich zarzutów na wykonywanie wobec użytkownika jurysdykcji przez te sądy oraz na ich właściwość miejscową.

(19) Arbitraż

Antidote może, według swojego wyłącznego uznania, wymagać od użytkownika poddania sporów wynikających z niniejszych warunków korzystania lub z korzystania z Witryny, w tym sporów wynikających z interpretacji, naruszenia, ważności, niewykonania lub rozwiązania warunków bądź z nimi związanych, wiążącemu i prawomocnemu postępowaniu arbitrażowemu prowadzonemu według regulaminu arbitrażowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego stosującego prawo stanu Nowy Jork.

(20) Ograniczenie czasu wnoszenia roszczeń

WSZYSTKIE POZWY LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA LUB WITRYNĄ, MUSZĄ ZOSTAĆ WNIESIONE W CIĄGU 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) ROKU OD POWSTANIA PRZYCZYNY POZWU, W PRZECIWNYM ZAŚ RAZIE NIEODWOŁALNIE SIĘ PRZEDAWNIAJĄ.

(21) Uwagi i problemy użytkownika

Niniejszą Witrynę prowadzi spółka Antidote Technologies Inc., 845 Third Avenue, Floor 6, New York, NY 10022, Stany Zjednoczone.

Wszystkie powiadomienia o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich należy przesyłać do specjalisty ds. praw autorskich wskazanego w Polityce praw autorskich Antidote w sposób i środkami tam wymienionymi.

Wszystkie inne opinie, uwagi, prośby o wsparcie techniczne i inną korespondencję dotyczącą Witryny należy kierować na adres info@antidote.me.

 

Data ostatniej aktualizacji 22 września 2016

Get in touch to learn more about how we can help you reach your patient recruitment goals

Get in touch