Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 7 kwietnia 2023 r.

Dziękujemy za zaufanie do Antidote oraz za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Główną misją Antidote jest umożliwienie szybszego wprowadzania innowacji w medycynie poprzez zmianę sposobu kontaktów między sponsorami i pacjentami.

Niniejszą Politykę prywatności stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez Antidote. Informuje ona użytkowników, w jaki sposób firma Antidote obsługuje dane osobowe, które mogą przekazywać jej użytkownicy, i chroni ich prywatność.

Podsumowanie

Antidote gromadzi anonimowe dane komputerowe, aby umożliwić świadczenie głównej usługi niniejszej witryny o adresie www.antidote.me(https://www.antidote.me) („Witryna”). Antidote gromadzi dane pozwalające na identyfikację użytkownika w momencie jego rejestracji i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikacji do badań klinicznych. Dane pozwalające na identyfikację użytkownika są traktowane jako poufne i nie będą nigdy ujawniane, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Antidote nie przekazuje tych danych innym podmiotom, z wyjątkami opisanymi w niniejszej polityce („Polityka prywatności” lub „Oświadczenie o prywatności”).

Wszystkie inne dane uzyskiwane od użytkownika mogą być wykorzystywane i udostępniane osobom trzecim wyłącznie w postaci anonimowej i zagregowanej. Dane pozwalające na identyfikację użytkownika przechowywane są w bazach danych Antidote. Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych, zmodyfikować je lub trwale usunąć. Za zgodą użytkownika Antidote może okresowo kontaktować się z nim w sprawie badań klinicznych odpowiadających jego profilowi, prezentacji nowych produktów, udostępniania materiałów edukacyjnych, pozyskiwania opinii pacjentów po zakończonych badaniach oraz z innych powodów zbieżnych z misją Antidote polegającą na pomocy pacjentom w znalezieniu i wykorzystaniu rozwojowych możliwości leczenia.

Antidote może kontaktować się z użytkownikiem za pomocą zarejestrowanych platform zewnętrznych o równoważnym stopniu bezpieczeństwa, poczty elektronicznej, SMS-ów, czatu online lub mediów społecznościowych. Antidote nie przekazuje danych pozwalających na identyfikację osoby fizycznej przez media społecznościowe, jak również nie sprzedaje ani nie udostępnia tych danych kanałom mediów społecznościowych.

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE RELACJE UŻYTKOWNIKA Z SERWISEM GOOGLE, MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI – W TYM MIĘDZY INNYMI TAKIMI PLATFORMAMI, JAK TWITTER, TIK TOK, META (FACEBOOK, INSTAGRAM) – BĄDŹ JAKĄKOLWIEK INNĄ WITRYNĄ ZEWNĘTRZNĄ REGULUJE WYŁĄCZNIE UMOWA ZAWARTA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A TĄ WITRYNĄ. ANTIDOTE NIE KONTROLUJE ŻADNYCH REGIONALNYCH USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI ANI ZGÓD NA WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH PRZEZ TE WITRYNY.

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności. Polityka ta może okresowo ulegać zmianom. Uważa się, że dalsze korzystanie z Witryny po dokonaniu zmian przez Antidote stanowi akceptację tych zmian, prosimy zatem o sprawdzanie co jakiś czas, czy w polityce wprowadzono zmiany.

Użytkownik może zaprzestać korzystania z niniejszej usługi w dowolnym momencie lub podjąć decyzję, że nie skorzysta z Witryny.

Osoby poniżej 13. roku życia

Witryna Antidote nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13. roku życia. Osoby te nie mogą podawać danych osobowych w Witrynie ani jej ich przekazywać. Antidote nie gromadzi świadomie danych osobowych osób poniżej 13. roku życia. Osoby poniżej 13. roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani przekazywać za jej pośrednictwem (ani za pośrednictwem żadnej z jej funkcji) żadnych informacji, w tym swoich danych. Jeśli firma Antidote dowie się, że zgromadziła lub otrzymała dane osobowe osoby poniżej 13. roku życia, usunie je.

Każde dziecko w Kalifornii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym w wieku poniżej 16 lat podlega tym samym ograniczeniom.

W imieniu dziecka poniżej 13. roku życia (lub 16. roku życia w Kalifornii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym) dane mogą przekazywać wyłącznie rodzice lub opiekun prawny.

Jeśli użytkownik uważa, że Antidote może posiadać dane osobowe dziecka lub przekazane przez dziecko, prosimy o kontakt na adres info@antidote.me.

Cel Polityki prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie, jak Antidote postępuje z przekazywanymi przez użytkownika danymi pozwalającymi na identyfikację użytkownika. Antidote chce, aby użytkownik wiedział, w jaki sposób chronione są dane osobowe pozwalające na jego identyfikację oraz w jakich okolicznościach, jakim podmiotom i w jakich celach Antidote może udostępniać te dane.

Powód gromadzenia danych użytkownika

Wiele usług Antidote, na przykład przeglądanie bazy danych badań klinicznych, nie wymaga rejestracji ani identyfikacji w jakikolwiek sposób. Użytkownik może swobodnie przeglądać większość stron Witryny bez ujawniania swojej tożsamości.

Jednak niektóre z naszych usług wymagają podania danych osobowych – w tym między innymi imienia i nazwiska, wieku, płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, danych kontaktowych (adres pocztowy / numer telefonu / adres e-mail), informacji dotyczących zdrowia / historii medycznej, dokumentacji medycznej i danych demograficznych. Dzięki temu, za zgodą użytkownika, możemy kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie, e-mailem, SMS-em lub przez media społecznościowe w celu:

 1. Przekazywania informacji na temat określonych badań klinicznych lub potencjalnych badań, do których użytkownik może być odpowiednim kandydatem, o które prosi użytkownik.
 2. Przedstawiania odpowiednich leków i nowych produktów dostępnych na rynku.
 3. Udostępniania treści edukacyjnych firmy Antidote oraz jej zatwierdzonych partnerów.
 4. Udostępniania danych użytkownika naszym zatwierdzonym partnerom, aby wesprzeć naszą misję pomagania pacjentom w znajdowaniu i uzyskiwaniu dostępu do opcji leczenia – istniejących oraz w fazie rozwoju.
 5. Dalszego rozwijania naszych produktów i usług w celu spełnienia wymogów prawnych lub ochrony praw i bezpieczeństwa naszych klientów i osób trzecich, a także naszego własnego.
 6. Uzyskiwania opinii i komentarzy, aby ulepszać nasze usługi.

Antidote nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych użytkownika bez jego zgody.

Użytkownik może zaktualizować swoje preferencje lub zrezygnować z którejkolwiek z tych opcji komunikacji w dowolnym momencie, kontaktując się z nami zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Gromadzone dane osobowe użytkownika

Dane, o których podanie Antidote prosi użytkownika, mogą obejmować jego imię i nazwisko, wiek, płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, dane do kontaktu (adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail), informacje dotyczące stanu zdrowia i historii choroby, dane biometryczne i profil genetyczny.

Antidote ogranicza gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i medycznych do zakresu niezbędnego do realizacji celów, w których mają być one wykorzystywane.

Konsolidowanie zgromadzonych danych użytkownika

Wielu klientów Antidote rejestruje się w więcej niż jednym badaniu lub usłudze: poprzez Witrynę, w rozmowie telefonicznej z Antidote lub za pośrednictwem osoby trzeciej, na przykład podmiot świadczący opiekę zdrowotną lub partnera Antidote. Gdy użytkownik rejestruje się w Antidote po raz kolejny, Antidote może połączyć dane pozwalające na jego identyfikację ze zgromadzonymi danymi komputerowymi (patrz niżej) i przechowywać je razem. Łączenie danych pomaga Antidote śledzić wszystkie preferencje użytkownika w jednym uporządkowanym systemie, dzięki czemu można przekazywać użytkownikowi informacje na podstawie bardziej świadomego przeglądu jego życzeń i interesujących go stanów chorobowych.

Integralność i bezpieczeństwo danych użytkownika

Antidote podejmuje wszystkie zasadne kroki zapewniające, że gromadzone dane osobowe są wiarygodne pod kątem założonego celu, dokładne, pełne i aktualne.

Antidote stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne celem ochrony danych dotyczących użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Dodatkowo Antidote podejmuje kroki zapewniające, że stosowane środki bezpieczeństwa uwzględniają nowe znane zagrożenia. Oczywiście żadna organizacja nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych. Użytkownik powinien pamiętać, że przesyłanie danych w Internecie, zwłaszcza pocztą elektroniczną, nie jest nigdy stuprocentowo bezpieczne ani wolne od błędów. W związku z tym radzi się użytkownikowi, aby chronił swój komputer i hasło przed nieupoważnionym dostępem innych osób.

Wszystkie wykryte naruszenia bezpieczeństwa danych (przypadkowy lub bezprawny dostęp, ujawnienie lub niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych) należy natychmiast zgłosić.

Gromadzenie danych komputerowych

Gdy użytkownik odwiedza Witrynę lub uzyskuje za pośrednictwem partnerów Antidote dostęp do narzędzia wyszukiwania, Antidote nie gromadzi bez zgody użytkownika jego danych osobowych. Antidote gromadzi jednak dane o użytkowniku, jeśli jego komputer jest skonfigurowany w sposób pozwalający na ich gromadzenie. Obejmuje to adres IP, identyfikator urządzenia lub odcisk palca, pliki cookie, beacony internetowe, piksele, znaczniki (w tym śledzenie znaczników między serwerami, jak w przypadku interfejsów programowania aplikacji, tj. API), a także inne podobne internetowe technologie śledzące, w zależności od lokalizacji użytkownika. Użytkownik może wyłączyć w ustawieniach komputera lub urządzenia możliwość gromadzenia niektórych z powyższych danych.

Tego rodzaju dane pozwalają firmie Antidote oceniać zainteresowanie jej Witryną i wykonywać inne czynności analizy rynkowej. Umożliwiają one również śledzenie osób odwiedzających Witrynę na podstawie zamieszczanych na innych witrynach reklam usług Antidote. Więcej informacji na temat korzystania przez Antidote z plików cookie znaleźć można w Polityce plików cookie i internetowych technologii śledzących.

Informacje na temat rezygnacji z gromadzenia danych przez osoby trzecie można uzyskać, odwiedzając witrynę

Network Advertising Initiative (NAI), niezależny portal, który nie jest sponsorowany przez firmę Antidote ani z nią powiązany.

Zgoda na przekazanie danych użytkownika Antidote

Gdy użytkownik rejestruje się w programie lub usłudze Antidote, musi wyrazić zgodę na gromadzenie jego danych osobowych. Prosząc o taką zgodę, Antidote wyjaśnia również, jakie korzyści uzyskuje użytkownik z rejestracji w danym programie lub usłudze oraz jak Antidote planuje wykorzystywać jego dane osobowe. Antidote oferuje również użytkownikowi opcję cofnięcia zgody („rezygnacja” lub „wypisanie się”), jeśli następnie uzna on, że nie chce już brać udziału w programie lub otrzymywać dodatkowych informacji od Antidote. Jeśli Antidote chce wykorzystywać te dane do celów niezgodnych z celami, dla których dane były początkowo gromadzone, zaoferuje użytkownikowi skuteczną metodę zrezygnowania z takiego dodatkowego wykorzystywania. Prosimy pamiętać, że jeśli Antidote udostępni dane osobowe użytkownika sponsorowi lub podmiotowi prowadzącemu badanie kliniczne („Sponsor”), to Sponsor może nadal posiadać dostęp do danych osobowych użytkownika, nawet jeśli użytkownik zdecyduje, że nie chce już otrzymywać dodatkowych informacji od Antidote.

Udostępnianie danych użytkownika osobom trzecim

Antidote nie będzie udostępniać danych osobowych użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu wskazanego w niniejszej Polityce prywatności lub zakresu, na jaki Antidote uzyskała w inny sposób wyraźną zgodę użytkownika. Użytkownik wyraża swoją zgodę, gdy wybiera odpowiednią opcję i klika przycisk „Wyślij” poniżej pytań kwalifikacyjnych lub gdy zostawia swój adres e-mail. Jeśli użytkownik jest zainteresowany konkretnym badaniem, jego dane osobowe mogą zostać udostępnione Sponsorowi tego badania i wszystkim partnerom biorącym udział w świadczeniu usług badawczych. Mogą to być między innymi ośrodki badań klinicznych, laboratoria wykonujące badania przesiewowe / testy, podmioty świadczące usługi transportowe, reklamowe, translatorskie, administracyjne oraz partnerzy biorący udział w czynnościach związanych z danymi.

Podawane przez użytkownika Antidote dane demograficzne i medyczne mogą być wykorzystywane lub udostępniane osobom trzecim wyłącznie w postaci anonimowej i zagregowanej.

Antidote wymaga, aby osoby trzecie, którym ujawnia dane osobowe, chroniły je z użyciem standardów zasadniczo podobnych do wymaganych przez Antidote. Antidote wymaga również, aby osoby te nie wykorzystywały danych osobowych użytkownika do odrębnych celów z wyjątkiem prowadzenia badania klinicznego lub innych celów, do których zostały upoważnione przez Antidote. W niektórych przypadkach firma Antidote może być zobowiązana do udostępnienia informacji użytkownika osobom trzecim, które nie otrzymują od niej wynagrodzenia (bezpośrednio ani pośrednio), zgodnie z nakazem lub poleceniem sądu bądź innego organu administracji.

Antidote ma również obowiązek zgłaszania wykrytych w trakcie programu Zdarzeń niepożądanych działowi bezpieczeństwa leków Sponsora w celu przestrzegania przepisów. W takich przypadkach użytkownik zgadza się również, że Sponsor może kontaktować się z jego lekarzem w celu uzyskania dodatkowych informacji o Zdarzeniu niepożądanym. Wszystkie informacje otrzymane od działu bezpieczeństwa leków Sponsora są traktowane jako poufne zgodnie z przepisami o ochronie prywatności, a dane pacjenta podlegają dezidentyfikacji. Zgłoszenia Zdarzeń niepożądanych mogą zostać przekazane właściwym organom ochrony zdrowia.

Antidote może również przekazywać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach: swoim podmiotom powiązanym, pod warunkiem że korzystanie przez nie z danych użytkownika i ich ujawnianie podlega niniejszej Polityce prywatności; zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom, doradcom i agentom, którzy świadczą funkcje w imieniu Antidote i są związani umownymi zobowiązaniami do zachowania danych osobowych w poufności i wykorzystywania ich wyłącznie w celach, w których firma Antidote im je ujawniła; nabywcy lub innemu następcy w przypadku połączenia, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży, lub przeniesienia całości lub części majątku Antidote, czy to jako przedsiębiorstwo zdolne działać dalej, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym przenoszony majątek obejmuje posiadane przez Antidote dane osobowe o jej Witrynie i klientach.

Przekazywanie danych użytkownika

Firma Antidote przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika na serwerach w Unii Europejskiej (UE). Może okresowo zostać zobowiązana do przekazywania danych osobowych w krajach innych niż kraj, w którym przekazano te dane. W takich przypadkach Antidote przestrzega obowiązujących przepisów i ram prawnych dotyczących ochrony danych i prywatności.

Firma Antidote chroni powierzone jej dane osobowe niezależnie od kraju, w którym są przechowywane lub do którego zostały przekazane, oraz stosuje odpowiednie procedury pomagające zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika.

Przechowywanie danych użytkownika

Antidote przechowuje dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do świadczenia dla użytkownika usług lub do momentu, w którym użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu lub wycofa zgodę (rezygnacja) – patrz Prywatność poniżej.

Rozliczalność

Praktyki prywatności Antidote podlegają okresowym przeglądom prowadzonym przez jej własnych audytorów w celu weryfikacji zgodności z niniejszą Polityką prywatności.

Dostęp do danych użytkownika i ich aktualizowanie

Firma Antidote zachęca użytkownika do aktualizowania przekazywanych jej danych osobowych, na przykład podawania nowego adresu pocztowego lub e-mail, zmiany nazwiska lub zmiany stanów chorobowych, o których użytkownik poinformował Antidote. Dzięki temu Antidote będzie nadal w stanie przekazywać informacje, które najlepiej odpowiadają potrzebom użytkownika. Dodatkowo Antidote przestrzega przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących praw do zmiany danych użytkownika w zbiorach firmy Antidote. Prawa te są w pewien sposób ograniczone. Aby chronić dane użytkownika przed nieupoważnionym dostępem lub zmianą przez osoby trzecie, wszystkie prośby o aktualizację lub dostęp do danych podlegają weryfikacji tożsamości osoby wnoszącej prośbę. Jeśli użytkownik usunie swoje treści z Witryny, ich kopie mogą nadal być dostępne na stronach w pamięci podręcznej i archiwach, jak również w postaci skopiowanej lub zachowanej przez innych użytkowników Witryny. Prawidłowy dostęp do i korzystanie z informacji zamieszczonych w Witrynie, w tym treści użytkowników, regulują Warunki  korzystania.

Prywatność

Antidote przez cały czas przestrzega obowiązujących w poszczególnych krajach ogólnokrajowych i regionalnych przepisów oraz ram prawnych dotyczących danych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz poszanowanie i ochronę praw użytkownika do prywatności.

Obejmuje to wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika (patrz Gromadzone dane osobowe użytkownika powyżej), w tym przechowywanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie/udostępnianie, ograniczanie, blokowanie i usuwanie lub niszczenie).

Żądanie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą (ang. Data Subject Access Request, DSAR)

W zależności od obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących ochrony danych użytkownik może mieć możliwość, bez dyskryminacji, w uzasadnionych odstępach czasu, uzyskiwać informacje na temat swoich danych osobowych przechowywanych przez Antidote (zgłosić DSAR). W zależności od konkretnych przepisów DSAR może obejmować prawo do:

 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • uzyskania informacji (źródło danych, kategorie danych osobowych, cel przetwarzania, udostępnianie danych osobom trzecim, zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie, okres przechowywania danych oraz prawa związane z prywatnością).

Żądania DSAR mogą zgłaszać użytkownicy lub upoważnione osoby działające w ich imieniu (jak rodzic, wyznaczony opiekun prawny, inny opiekun lub przedstawiciel prawny).

Antidote ma prawo oraz obowiązek poprosić o pisemne upoważnienie lub inne dokumenty związane z DSAR. Ma to na celu potwierdzenie tożsamości osoby wyrażającej takie żądanie oraz jego prawomocność. Wszelka dodatkowa dokumentacja będzie adekwatna i nie będzie przechowywana przez Antidote w żadnym innym celu.

Antidote ma również prawo odmówić spełnienia nieuzasadnionego DSAR. W takiej sytuacji przekaże użytkownikowi pisemne wyjaśnienie swojej decyzji. W każdej chwili użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w swoim kraju.

Dwa DSAR na rok kalendarzowy nie wiążą się z żadnymi kosztami. Antidote zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami administracyjnymi / związanymi z przesłaniem danych w następujących okolicznościach:

 • Jeśli w ciągu 12 miesięcy użytkownik przekaże więcej niż dwa DSAR z tej samej kategorii.
 • Jeśli użytkownik zażąda wysłania pocztą więcej niż jednej wydrukowanej kopii DSAR (w tym do kilku adresatów, lub więcej niż dwóch kopii dokumentów do jednego adresata) i/lub zażąda skorzystania ze specjalistycznych usług kurierskich.

Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

Antidote działa zgodnie ze wszystkimi federalnymi i stanowymi przepisami dotyczącymi prywatności oraz regulacjami związanymi z danymi osobowymi. Są to między innymi:

Kalifornia

Od stycznia 2023 roku: na mocy kalifornijskiej ustawy o ochronie danych osobowych (California Consumer Privacy Act, CCPA) z 2018 roku – zaktualizowanej przez kalifornijską ustawę o ochronie prywatności (California Privacy Rights Act, CPRA) z 2020 roku – użytkownicy korzystający z usług Antidote, zamieszkali w Kalifornii, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, aktualizowania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia/wycofania oraz prawo do rezygnacji z usług.

Dodatkowo art. 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego umożliwia osobom zamieszkałym w Kalifornii wnioskowanie o określone informacje dotyczące ujawniania przez Antidote danych osobowych osobom trzecim w celu prowadzenia przez te osoby marketingu bezpośredniego.

Wirginia

Od stycznia 2023 roku: na mocy ustawy o ochronie danych konsumentów stanu Wirginia (Virginia Consumer Data Protection Act, VCDPA) z 2021 roku użytkownicy korzystający z usług Antidote, zamieszkali w stanie Wirginia, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, aktualizowania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia/wycofania oraz prawo do rezygnacji z usług.

Kolorado

Od stycznia 2023 roku: na mocy ustawy o ochronie prywatności stanu Kolorado (Colorado Privacy Act, CPA) z 2021 roku użytkownicy korzystający z usług Antidote, zamieszkali w stanie Kolorado, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, aktualizowania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia/wycofania oraz prawo do rezygnacji z usług.

W przypadku pytań/żądań związanych z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych należy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@antidote.me.

Unia Europejska (UE)

Zgodnie z RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679) obywatele krajów należących do UE mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, aktualizowania lub żądania ich usunięcia/wycofania. Mogą z niego skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail do naszego przedstawiciela na terenie UE:

Przedstawiciel ds. ochrony danych: datarequest@datarep.com.

Wielka Brytania (UK)

Zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych z 2018 r., dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE (zaktualizowaną dyrektywą 2009/136/WE), przepisami dotyczącymi prywatności i łączności elektronicznej z 2003 r. (SI 2003/2426) oraz ustawą o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. obywatele Wielkiej Brytanii mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprostować je, zaktualizować lub usunąć/wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@antidote.me.

Bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) w Wielkiej Brytanii jest możliwy listownie lub pocztą elektroniczną:

Inspektor ochrony danych firmy Antidote, Office 2.13, Labs - Hogarth House, 136 High Holborn, London (Londyn) WC1V 6PX, United Kingdom (Wielka Brytania) – adres e-mail: data-protection@antidote.me.

Kontakt z Antidote

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności Antidote lub wszelkich skarg prosimy wysłać e-mail na adres: info@antidote.me.

Zaktualizowane Polityki prywatności Antidote

Ostatnia aktualizacja niniejszego Oświadczenia o prywatności: 24 października 2022 r. Oświadczenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

Antidote może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie. Zachęcamy użytkowników do okresowego przeglądania Oświadczenia o prywatności.

Get in touch to learn more about how we can help you reach your patient recruitment goals

Get in touch