Gebruiksvoorwaarden

(1) Inleiding

De volgende algemene voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Antidote Technologies, Inc. ("Antidote", "wij", "we" of "ons"), de exploitant van antidote.me (de "Site"). Deze overeenkomst is van toepassing op uw gebruik van de Site, als niet-geregistreerde en als geregistreerde gebruiker. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN EN/OF ZICH BIJ ONS TE REGISTREREN, BEVESTIGT U DAT U INSTEMT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN en dat u akkoord gaat de wijze waarop wij omgaan met gegevens zoals aangegeven in ons Privacybeleid, dat hierin door verwijzing is opgenomen. Houd er rekening mee dat we de site "AS IS" aanbieden zonder enige garantie. Alle gegevens die we verzamelen op de Site zijn onderhevig aan ons Privacybeleid. Door de Site te gebruiken stemt u in met alle door ons in verband met uw gegevens uitgevoerde handelingen overeenkomstig het Privacybeleid.

Deze Site wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Door deze site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract met Antidote aan te gaan en dat u aan alle bovenstaande geschiktheidscriteria voldoet. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de Site niet bezoeken of gebruiken.

(2) Wij geven geen medisch advies

U MAG NIET VERTROUWEN OP DE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, PROFESSIONELE MEDISCHE DIAGNOSE OF PROFESSIONELE MEDISCHE BEHANDELING. WIJ RADEN U STERK AAN OM EEN PROFESSIONELE MEDISCHE DIAGNOSE TE LATEN STELLEN EN EEN PROFESSIONELE MEDISCHE BEHANDELING TE ZOEKEN VOOR ELKE MEDISCHE AANDOENING EN OM INFORMATIE OP DE SITE TE BESPREKEN MET UW ZORGVERLENER. INFORMATIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN IS OP GEEN ENKELE MANIER BEDOELD ALS VERVANGING VOOR HET RAADPLEGEN VAN EEN MEDISCHE PROFESSIONAL. NEGEER, VERMIJD OF STEL HET INWINNEN VAN MEDISCH ADVIES BIJ EEN ZORGPROFESSIONAL NIET UIT VANWEGE IETS DAT U OP DE SITE HEBT GELEZEN. GEBRUIK DE SITE NIET VOOR DRINGENDE MEDISCHE NOODGEVALLEN. UW GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. NIETS DAT OP DE SITE WORDT BEWEERD OF GEPLAATST OF BESCHIKBAAR IS VIA ENIGE DIENSTEN IS BEDOELD OM, EN MAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS, DE UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE OF DE VERLENING VAN MEDISCHE ZORG. RESULTATEN DIE WORDEN GEGENEREERD DOOR ONZE DATABASE VORMEN GEEN MEDISCH ADVIES EN MOGEN OOK NIET ALS ZODANIG WORDEN AANGEMERKT. WIJ DOEN GEEN AANBEVELINGEN VOOR EN GEVEN GEEN GOEDKEURING VOOR SPECIFIEKE TESTS, STUDIES, PROTOCOLLEN, BEHANDELINGEN, ARTSEN, PROCEDURES, MENINGEN, PRODUCTEN OF ANDERE INFORMATIE DIE OP DE SITE KAN WORDEN GETOOND OF DIE BEREIKBAAR IS VIA DE SITE.

Als u vertrouwt op de informatie die door de Site wordt verstrekt, doet u dit uitsluitend op eigen risico. Gezien de doorlopende vooruitgang van de medische kennis en de verschillende meningen van medische autoriteiten, wordt u geadviseerd om uw zorgverlener te vragen informatie op de Site te bevestigen. We hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een klinisch onderzoek op enig moment en kunnen die niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer een klinisch onderzoek wordt geannuleerd of wanneer u niet in staat bent om deel te nemen aan klinische onderzoeken, noch voor enig letsel dat daaruit voortvloeit. Onderzoeken die op de site worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet goedgekeurd door de medisch-ethische commissie van het deelnemende medische centrum, kunnen worden geannuleerd of laten geen patiënten toe.

(3) Licentie voor gebruik van de website

Tenzij anders vermeld, bezitten wij of onze licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten van de website en van het materiaal op de website. Behoudens de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden. U mag pagina's van de website bekijken, downloaden voor opslag in het cachegeheugen en afdrukken voor uw eigen persoonlijke gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet. Het is u niet toegestaan om:

 1. materiaal van deze website te herpubliceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
 2. materiaal van de website te verkopen, verhuren of in sublicentie te geven;
 3. materiaal van de website openbaar te maken;
 4. materiaal op onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden;
 5. materiaal op de website te bewerken of anderszins te wijzigen; of
 6. materiaal van deze website te herdistribueren (met uitzondering van content die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie).

(4) Aanvaardbaar gebruik

U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken, of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast, of op een manier die onrechtmatig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onrechtmatige, illegale, frauduleuze of schadelijke doelen of activiteiten. U mag onze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, uitzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, een computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige software. U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot scraping, data mining, gegevensextractie en harvesting) uitvoeren op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële informatie te verzenden. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u onze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

(5) Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van onze website is beperkt. We behouden ons het recht voor om de toegang tot andere delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken. Als we u voorzien van een gebruikers-ID en wachtwoord om u toegang te geven tot afgeschermde delen van onze website of andere content of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord geheim worden gehouden. We kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord naar eigen goeddunken deactiveren zonder enige kennisgeving of uitleg.

(6) Door gebruikers gegenereerde content

In deze gebruiksvoorwaarden betekent "uw gebruikerscontent" materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u doorgeeft aan onze website, ongeacht het doel. U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren via bestaande of toekomstige media. U verleent ons ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een vordering in te stellen wegens schending van deze rechten. Uw gebruikerscontent mag niet illegaal of onrechtmatig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen u of ons of een derde (in elk geval op grond van het toepasselijke recht). Uw gebruikerscontent (en de publicatie ervan op onze website) mag niet:

 1. lasterlijk of kwaadwillig onjuist zijn;
 2. aanstotelijk of onfatsoenlijk zijn;
 3. inbreuk maken enig auteursrecht, moreel recht, databankrecht, merkrecht, modelrecht, rechten met betrekking tot onrechtmatig gebruik van een benaming, of andere intellectuele eigendomsrechten;
 4. inbreuk maken op enig geheimhoudingsrecht, recht op privacy of rechten op grond van wetgeving inzake gegevensbescherming of de privacy van consumenten;
 5. een nalatig advies vormen of nalatige verklaringen bevatten;
 6. een aansporing tot het plegen van een misdrijf vormen;
 7. in minachting zijn van een rechtbank of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel;
 8. in strijd zijn met de wetgeving inzake rassenhaat, religieuze haat of discriminatie;
 9. godslasterlijk zijn;
 10. in strijd zijn met de wetgeving inzake staatsgeheimen of andere wetgeving;
 11. in strijd zijn met enige contractuele verplichting jegens een persoon;
 12. geweld weergeven op een expliciete, grafische of ongerechtvaardigde manier;
 13. pornografisch of seksueel expliciet zijn;
 14. onwaar, onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
 15. bestaan uit, of content bevatten met, instructies, adviezen of andere informatie die kunnen worden opgevolgd en die, indien opgevolgd, ziekte, letsel of de dood, of enige andere verliezen of schade kunnen veroorzaken;
 16. spam vormen;
 17. kwetsend, bedrieglijk, bedreigend, beledigend, intimiderend of boosaardig, hatelijk, discriminerend of opruiend zijn; of
 18. iemand hinder, ongemak of onnodige angst bezorgen.

U verklaart en garandeert dat u alle rechten met betrekking tot uw gebruikerscontent bezit of beheert en het recht heeft om de hierboven verleende licentie te verlenen aan ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Uw gebruikerscontent moet geschikt, beschaafd, smaakvol en in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde normen van etiquette en gedrag op internet. U mag onze website niet gebruiken om te linken naar een website of webpagina die bestaat uit of materiaal bevat dat, als het op onze website zou worden geplaatst, deze gebruiksvoorwaarden zou schenden. U mag geen gebruikerscontent op de website plaatsen die het onderwerp is of is geweest van een dreigende of daadwerkelijke gerechtelijke procedure of een andere soortgelijke klacht. We behouden ons het recht voor om materiaal dat op onze website wordt geplaatst, of dat op onze servers wordt opgeslagen, of dat op onze website wordt gehost of gepubliceerd, te bewerken of te verwijderen. Onverminderd onze rechten op grond van deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot gebruikerscontent, verbinden wij ons er niet toe toezicht te houden op de indiening van dergelijke content bij onze website of de publicatie van dergelijke inhoud op onze website.

Als u denkt dat enige gebruikerscontent inbreuk maakt op uw auteursrecht, raadpleeg dan ons Privacybeleid voor informatie over hoe u ons een kennisgeving van een inbreuk op auteursrechten kunt sturen. Het is het beleid van Antidote om de accounts van gebruikers die herhaaldelijk auteursrechten schenden, te beëindigen.

(7) Beperkte garanties

U begrijpt dat we niet kunnen garanderen of waarborgen dat bestanden die beschikbaar zijn om van internet of de Site te downloaden vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent ervoor verantwoordelijk zorg te dragen voor voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor anti-virusbescherming en de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en het in stand houden van een middel buiten onze site waarmee eventuele verloren gegevens kunnen worden hersteld.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN GEDISTRIBUEERDE DENIAL-OF-SERVICE AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGEN MATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF DIENSTEN OF ITEMS DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE SITE OF DOORDAT U MATERIAAL DOWNLOADT DAT OP DE SITE IS GEPLAATST, OF OP EEN WEBSITE WAARNAAR WORDT VERWEZEN.
U erkent dat een deel van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd door gebruikers wordt ingediend en dat we dergelijke informatie meestal niet beoordelen, goedkeuren of bewerken. Wij geven geen garantie ten aanzien van de volledigheid of juistheid van de op deze website gepubliceerde informatie en wij verbinden ons er niet toe om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.
Voor zover in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website, evenals het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, wettelijk geïmpliceerde garanties voor bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of redelijke zorg en vaardigheid).
WIJ LEVEREN DE SITE EN DE DIENSTEN “AS IS (ZOALS ZE ZIJN)”, "MET ALLE FOUTEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. WIJ GEVEN GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES OF WAARBORGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN. VOOR ZOVER IN DE RUIMSTE ZIN TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE DERGELIJKE GARANTIES AF, INCLUSIEF ALLE WETTELIJKE GARANTIES, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN DE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES DAT DE DIENSTEN VERHANDELBAAR, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, NAUWKEURIG, GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL OF BEHOEFTE, OF NIET INBREUKMAKEND ZIJN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EFFECTIEF, BETROUWBAAR OF NAUWKEURIG ZULLEN ZIJN OF AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT U TOEGANG ZULT HEBBEN TOT OF GEBRUIK ZULT KUNNEN MAKEN VAN DE DIENSTEN (HETZIJ RECHTSTREEKS, HETZIJ VIA NETWERKEN VAN DERDEN) OP TIJDSTIPPEN OF LOCATIES VAN UW KEUZE.

(8) Aansprakelijkheidsbeperkingen

Niets in deze gebruiksvoorwaarden (of elders op onze website) zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor fraude, voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens het toepasselijke recht. Onder voorbehoud hiervan is onze aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot het gebruik van onze website, of overeenkomstig of in verband met deze gebruiksvoorwaarden, hetzij op contactuele gronden, op grond van onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, als volgt beperkt:

 1. voor zover de website en de informatie en diensten op de website kosteloos worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook;
 2. wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, indirecte of bijzondere schade;
 3. wij zijn niet aansprakelijk voor derving van winst, verlies van inkomsten, omzet, verwachte besparingen, contracten, zakelijk verlies, goodwill, reputatie, gegevens of informatie;
 4. wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke macht;
 5. onze maximale aansprakelijkheid met betrekking tot een gebeurtenis of reeks van gerelateerde gebeurtenissen is beperkt tot USD 200.

U aanvaardt dat wij er belang bij hebben om de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en medewerkers te beperken. Met inachtneming van dat belang aanvaardt u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn en gaat u ermee akkoord dat u geen enkele persoonlijke vordering zult instellen tegen individuele functionarissen of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website of deze gebruiksvoorwaarden. De aansprakelijkheid van de onderneming zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en werknemers wordt hierdoor uiteraard niet beperkt of uitgesloten.

Behoudens eventuele toepasselijke privacywet- en regelgeving, gaat u akkoord met de publicatie door anderen van opmerkingen, beoordelingen en/of feedback met betrekking tot u op onze website. U erkent dat dergelijke opmerkingen, beoordelingen en/of feedback kritisch of lasterlijk kunnen zijn; en u gaat ermee akkoord dat u ons niet aansprakelijk zult stellen voor dergelijke opmerkingen, beoordelingen en/of feedback, ongeacht of we op de hoogte zijn of hadden moeten zijn van dergelijke opmerkingen, beoordelingen en/of feedback.

UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VOOR ENIG GESCHIL MET ONS IS DE ANNULERING VAN UW REGISTRATIE.

(9) Vrijwaring

Hierbij vrijwaart u ons, onze gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en onze en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden ("Gevrijwaarde partijen") en verbindt zich ertoe de Gevrijwaarde partijen te vrijwaren tegen alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten en bedragen die door de Gevrijwaarde partijen aan een derde zijn betaald ter beslechting van een vordering of geschil op advies van de juridische adviseurs van de Gevrijwaarde partijen) die door de Gevrijwaarde partijen zijn geleden of opgelopen als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Site, of als gevolg van een vordering of rechterlijke beschikking die vaststelt dat u een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

(10) Schending van deze gebruiksvoorwaarden

Onverminderd onze overige rechten uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij, als u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden:

 1. u een of meer formele waarschuwingen sturen;
 2. uw toegang tot de website tijdelijk opschorten;
 3. u permanent de toegang tot de website ontzeggen;
 4. de toegang tot de website ontzeggen aan computers die uw IP-adres gebruiken;
 5. contact opnemen met uw internetprovider en deze verzoeken uw toegang tot de website te blokkeren;
 6. een gerechtelijke procedure tegen u aanspannen wegens contractbreuk of anderszins;
 7. uw account voor de website opschorten en/of verwijderen; en/of
 8. de door u gegenereerde gebruikerscontent geheel of gedeeltelijk verwijderen en/of bewerken.

Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting, een dergelijk verbod of een dergelijke blokkering te omzeilen (inclusief, maar niet beperkt tot, het aanmaken en/of gebruiken van een ander account).

(11) Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door derden. Deze links zijn geen aanbevelingen. We hebben geen controle over de inhoud van websites van derden en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze websites of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

U mag naar onze homepage linken, mits u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er gebruik van maakt, maar zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen links aanmaken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of aanbeveling van onze kant suggereert.

Behalve zoals toegestaan door onze API Gebruiksvoorwaarden, mag u niet:

 1. een link instellen vanaf een website die niet uw eigendom is;
 2. bewerkstelligen dat de Site of delen ervan worden weergegeven, of schijnbaar worden weergegeven op een andere site, bijvoorbeeld door middel van framing, deeplinking of in-line linking;
 3. linken naar een ander deel van de Site dan de homepage;
 4. enige andere acties ondernemen met betrekking tot de materialen op deze Site die niet in overeenstemming zijn met enige andere bepaling in deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om met ons samen te werken om elke ongeoorloofde framing of koppeling onmiddellijk te beëindigen. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

We kunnen alle sociale media-functies en alle links op elk gewenst moment naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen.

(12) Handelsmerken

Antidote, antidote.me en ons logo zijn handelsmerken van ons. Wij geven geen toestemming voor het gebruik van deze handelsmerken en het gebruik daarvan kan inbreuk maken op onze rechten.

De andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken op onze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Tenzij anders vermeld, onderschrijven wij geen van de houders van dergelijke rechten en zijn wij niet aan hen gelieerd, en als zodanig kunnen wij geen licentie verlenen voor de uitoefening van dergelijke rechten.

(13) Wijziging

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden op onze website. Raadpleeg deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de geldende versie. Als u de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u de herziene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

(14) Overdracht

Wij kunnen onze rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden uitbesteden, overdragen, delegeren of anderszins cederen zonder u hier vooraf van in kennis te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

U mag uw rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden niet uitbesteden, overdragen, delegeren of anderszins cederen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

(15) Scheidbaarheid en afstand van rechten

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onrechtmatig en/of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Indien een onrechtmatige en/of onuitvoerbare bepaling rechtmatig of uitvoerbaar zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, dan wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Geen enkele verklaring van afstand door ons van enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden mag worden beschouwd als een verdere of doorlopende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of een verklaring van afstand van enige andere bepaling, en elk verzuim door ons om een recht of bepaling onder deze gebruiksvoorwaar

(16) Uitsluiting van rechten van derden

Tenzij anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, zijn deze gebruiksvoorwaarden bedoeld ten behoeve van u en ons en zijn ze niet bedoeld om derden te bevoordelen of door derden afdwingbaar te zijn. Voor uitoefening van onze en uw rechten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden is geen toestemming van een derde partij vereist.

(17) Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vormen samen met ons privacybeleid, cookiebeleid en andere beleidsregelingen die in deze gebruiksvoorwaarden worden genoemd, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, afspraken, verklaringen en garanties (zowel mondeling als schriftelijk) met betrekking tot uw gebruik van deze website.

(18) Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle zaken met betrekking tot de Site en deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die hieruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval met inbegrip van buitencontractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de Staat New York zonder uitvoering te geven aan enige bepaling of regel inzake rechtskeuze of het conflictenrecht (hetzij van de staat New York, hetzij van een ander rechtsgebied).

Alle rechtsgedingen, rechtsvorderingen of gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de Site worden uitsluitend ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat New York, in elk geval gevestigd in de stad New York en New York County (maar wij behouden het recht om een rechtsgeding, rechtsvordering of gerechtelijke procedure tegen u in te stellen wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden in het land waarin u woonachtig bent of een ander relevant land). U doet afstand van alle bezwaren tegen de bevoegdheid van dergelijke rechtbanken jegens u of uw verschijning voor dergelijke rechtbanken.

(19) Arbitrage

Naar ons eigen goeddunken kunnen wij van u verlangen dat eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze gebruiksvoorwaarden of de Site, met inbegrip van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met hun interpretatie, schending, ongeldigheid, niet-uitvoering of beëindiging, worden voorgelegd ter definitieve en bindende arbitrage volgens de Arbitrageregels van de American Arbitration Association onder toepassing van het recht van de staat New York.

(20) Beperking van de termijn voor instelling van vorderingen

ELKE RECHTSVORDERING OF AANSPRAAK DIE U MOGELIJK HEEFT ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE WEBSITE DIENT TE WORDEN INGESTELD BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE GRONDSLAG VOOR DE VORDERING; ANDERS WORDT DE INSTELLING VAN DE VORDERING OF AANSPRAAK DEFINITIEF VERWORPEN.

(21) Uw opmerkingen en vragen

Deze website wordt geëxploiteerd door Antidote Technologies, Inc. 845 Third Avenue, Floor 6, New York, NY 10022, Verenigde Staten.

Alle meldingen van aanspraken wegens inbreuk op auteursrechten dienen te worden toegezonden aan de Copyright Agent zoals aangewezen in ons Auteursrechtbeleid, via de daarin uiteengezette wijze en middelen.

Gelieve alle overige feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere berichten in verband met de Site te richten aan: info@antidote.me.

 

Laatst herzien op 23 juni 2020

Get in touch to learn more about how we can help you reach your patient recruitment goals

Get in touch